در راستای سیاستهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر برخط شدن ثبت نام، صدور کارت معاینه فنی و ضبط نتایج آزمونها، شرکت توان سازان ایران با همکاری شرکت MAHA آلمان، نسبت به طراحی و تدوین درگاه مورد نیاز جهت برخط سازی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگبن اقدام نموده است.

مقتضی است در صورت تمایل به انجام برخط سازی مرکز خود توسط شرکت توان سازان ایران بدواً نسبت به مطالعه قرارداد ایجاد درگاه نتايج آزمونها جهت برخط سازی اقدام فرمایید .روند اجرای این پروژه در سند روند برخط سازی آزمونها به تفصیل آمده است .