این مرکز در زمينه طراحي و ساخت تجهيزات و دستگاه­ ها، با اتكا به دانش كارشناسان و تجارب پرسنل، فعاليتهاي مختلفي از جمله طراحي، ساخت، نصب و راه­اندازي تجهيزات را انجام داده است .