شرکت توان سازان ایران جهت سهولت دسترسی مشتریان به کاتالوگ های تجهیزات و نیز سرعت بخشیدن به امکان ارسال دستورالعمل های راهبری تجهیزات، بخش آرشیو را معرفی می نماید.