توانمندیهای این واحد جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه کالیبراسیون به شرح ذیل می باشد:

ردیف دستگاه کمیت اندازه گیری شده
1 آنالايزر گازهای خروجی CO
CO₂
HC
O₂
NOX
2 تست کمک فنر نيرو
3 تست انحراف محور جابجايی
4 بالانسر چرخ نابالانسی
پهنای رينگ
5 شارژ گاز کولر ترازو
6 تست کدری دود کدری
7 تست ترمز نيروی ترمزی
8 سرعت خودرو سرعت
9 تست نور چراغ های جلو انحراف پرتو نور (بالا و پايين)
انحراف پرتو نور (چپ و راست)
10 تنظيم زوايای چرخ زاويه (Toe)
زاويه (Camber)