tavanaee

 • آزمون های TA وCOP
 • آزمون انتشار آلایندگی موتورسیکلت تا سطح Euro 4
 • آزمون توان خالص موتور
 • آزمون تعیین میزان مصرف سوخت
 • آزمون اندازه گیری عدد اکتان
 • آزمون ترمز و اجزای آن
 • آزمون سیستم های تعلیق و فنربندی
 • آزمون های اندازه گیری حداکثر سرعت (سرعت سنج، شتاب سنج و تست های جاده ای)
 • آزمون تجهیزات روشنایی موتورسیکلت
 • آزمون وسایل هشداردهنده شنیداری
 • آزمون های جرم و ابعاد
 • تعریف و اجرای سیکل های متفاوت رانندگی
 • بررسی عملکرد موتورسیکلت تحت شرایط شبیه سازی شده جاده ای
 • آزمون های دوام
 • تدوین مشخصات فنی محصول
 • کالیبراسیون دستگاه های آزمون