مرکز آزمون موتور سیکلت MC-TEC مجهز به ابزار و تجهیزات بسیار پیشرفته و دقیق است.
مهمترین تجهیزات این مرکز به شرح زیر است:

t (1) t (2) t (3) t (4) t (5) t (6) t (7) t (8) t (9) t (10) t (11) t (12)