این مرکز آمادگی اجرای اغلب آزمون های اجباری و تشویقی سازمان ملی استاندارد مربوط به موتورسیکلت را دارد.
همچنین امکان طراحی و اجرای آزمون براساس نیاز و سفارش کارفرمایان میسر است.

استانداردهای اجباری سازمان ملی استاندارد به شرح زیر است :

استاندارد ISIRI 6789
موتورسیکلت ها- گازهای آلاینده خروجی از قوای محرکه- روش های اندازه گیری

استاندارد ISIRI 6626
روشهای اندازه گیری مصرف سوخت موتورسیکلت

استاندارد ISIRI 8315
موتورگازی و موتورسیکلت- سرعت سنج

استاندارد ISIRI 6653
آزمون قوای محرکه و توان خالص موتورسیکلت ها

استاندارد ISIRI 6704
موتورسیکلت ها- ترمزها و اجزای ترمز- ویژگی ها و روشهای آزمون

استاندارد ISIRI 6482
خودرو- وسیله هشداردهنده شنیداری- ویژگی ها و روشهای آزمون

استاندارد ISIRI 10282
موتورگازی و موتورسیکلت- سطح صدا

استاندارد ISIRI 8314
موتورگازی و موتورسیکلت- جرم ها و ابعاد

استاندارد ISIRI 6788
موتورسیکلت های دوچرخ- موقعیت تجهیزات روشنایی و علامت دهنده های نوری

استاندارد ISIRI 6603
موتورسیکلت های دوچرخ- پایداری کردن موتورسیکلت با استفاده از جک های وسط و بغل

استاندارد ISIRI 6787
موتورسیکلت ها- کنترل ها- انواع، موقعیت ها و عملکردها

استاندارد ISIRI 6197
باتری های موتورسیکلت- ویژگی ها و روشهای آزمون

استاندارد ISIRI 8316
موتورگازی و موتورسیکلت- تجهیزات ضد سرقت

استاندارد ISIRI 8317
موتورگازی و موتورسیکلت- پلاک های شناسایی

استاندارد ISIRI 8318
موتورگازی و موتورسیکلت- موقعیت نصب پلاک

استاندارد ISIRI 8319
موتورگازی و موتورسیکلت- دستگیره سرنشین موتورسیکلت های دو چرخ

استاندارد ISIRI 763
تایر بادی موتورسیکلت- ویژگی ها و روشهای آزمون