faniاین شرکت در سال ۱۳۷۳ از وزارت صنایع پروانه خدمات مهندسی (آزمایشگاه خودرو) اخذ نمود.
فعالیتهای مرکز فنی و مهندسی را میتوان در ۳ گروه طراحی و مهندسی ساخت، خدمات مشاوره­ای و طراحی و تهیه نرم­افزار تقسیم بندی نمود.