نام و نام خانوادگی (الزامی)

نام شرکت (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

1. سرعت پاسخگويي بخش فروش از زمان تماس تا ارتباط با كارشناسان فروش
 عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

2. ميزان‌رضايت‌مندي از برخورد و عملكرد كارشناسان بخش فروش
 عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

3. ميزان رضايت‌مندي از اطلاعات فني كارشناسان بخش فروش
 عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

4. ميزان رضايت‌مندي از كيفيت و عملكرد دستگاه خريداری شده
 عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

5. ميزان رضايت مندی در خصوص تحويل به موقع کالا
 عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

6. ميزان رضايت‌مندي از رفتار و عملكرد كارشناسان فنی نصب و راه اندازی
 عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

7. ميزان رضايت‌مندي از اطلاعات فني كارشناسان نصب و راه اندازی
 عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

8. ميزان رضايت‌مندي از حضور به موقع كارشناسان نصب و راه اندازی در محل
 عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

9. به نظر جنابعالي شركت توان سازان ايران در چه زمينه هايي از ارائه خدمات، نياز به بهبود دارد ؟

پرسش امنیتی، آنچه می بینید را در کادر وارد نمایید.
TSI